С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

12/21/17

Покана за набиране на обучителни курсове

На вниманието на
щатните преподаватели
на Софийски Университет „Св. Климент Охрдиски“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет ІІ „Обучение“, Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (проект BG05M2OP001-2.09-0013) обявява покана за набиране на обучителни курсове при следните условия:
 • Заявка може да бъде подадена от преподаватели в Софийскияуниверситет на основен трудов договор;
 • Преподаватели, които не са хабилитирани, имат право да предложат практикум съгласно параметрите на настоящата покана;
 • Всеки преподавател може да заяви най-много 2 курса;
 • Целевата група на предложените курсове включва:
  • Докторанти;
  • Пост-докторанти;
  • Специализанти;
  • Преподаватели;
  • Студенти.
 • Курсовете, в които участват докторанти, ще им донесат 5 кредита;
 • Максималният хорариум е 30 лекционни часа;
 • Предвиденото възнаграждение е 23 лева на час с включени осигуровки;
 • В рамките на предвидения хорариум няма ограничение за формата на преподаване (лекции, упражнения, индивидуални консултации);
 • Правилата за допустимост по настоящата покана не налагат тематични ограничения, но предложените курсове не трябва дублират съществуващи. Екипът на проекта приветства интердисциплинарни курсове, отворени за повече от една специалност;
 • Курсовете следва да бъдат проведени и отчетени през летния семестър на учебната 2017/2018 година, както и през зимния семестър на учебната 2018/2019 година, но не по-късно от 01.12.2018г.
 • Предложените курсове следва бъдат гласувани на Факултетен съвет;
 • Те подлежат на одобрение от Експертния съвет на проекта;
 • За стартиране на утвърден курс е необходимо да се запишат най-малко 3-ма слушатели-докторанти, пост-докторанти, специализанти или преподаватели. Кворумът за студенти е съгласно действащите в Университета правила.

ВАЖНО!
Информацията следва да бъде подадена:
 1. съгласно приложената форма (моля, изтеглете и попълнете);
 2. в електронен вид на адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (до 30 януари 2018 г. вкл.);
 3. на хартиен носител в 1 екземпляр при г-жа Ирена Черешарова, сътрудник на проекта - каб.47, ет.3, Ректорат, Южно крило;
 4. заедно с предложението се подава и извлечение от решението на факултетния съвет за съответния курс.
Преподавателите, неспазили горепосочените срокове, няма да бъдат включвани на този етап в дейностите по проекта.