С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/17/18

Докторантският център: интервю с проф. д-р Мария Стойчева

Какво представлява Докторантският център, една от най-новите структури към СУ „Св. Климент Охридски”? 

Тази нова структура към Университета е всъщност подкрепена в своето начало като проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по една от най-привлекателните оси на програмата – „Подкрепа за развитие на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – Фаза 1. Надяваме се да има и Фаза 2, което ще означава, че ще успеем да стабилизираме тази нова структура към СУ. В Университета докторантската степен e третата степен на обучението във висшето образование и тя е образователна и научна степен. Това означава, че СУ има специална грижа към образователните дейности в рамките на тази трета степен на докторантското обучение. Преди това беше само изследователска степен, която изключително атомизираше докторантите. Те седяха по библиотеки сами, без да ходят по курсове, работят само със своя научен ръководител. Сега в тази нова среда ние имаме докторантско образование и искаме по някакъв начин да създадем една форма на интегрирано образование, на интегриран център, и да ги изкараме от това капсулирано състояние, където те нямат достатъчно опит в съвместна работа. В СУ има 189 докторантски програми. Един огромен избор за желаещите. Всяка година имаме между 1000 – 1 200 докторанти, които се обучават само в СУ. Те представляват 1/6 от всички докторанти, които се обучават в България. Това само засилва още повече нашата отговорност като висше училище в работата му с докторантите.

Това означава ли, че докторантите вече имат повече възможности - за пътуване, посещения на курсове, опции за публикации и други?

Всички знаем, че финансирането на висшето образование следва определени принципи в нашата държава. Това означава, че ние не може произволно да отделяме средства за подпомагане на тези специфични дейности. Съвременният докторант трябва да може да пътува, да ползва литература, да се среща с работодатели в национален, европейски и международен мащаб. Особено сме фокусирани върху Европа, тъй като това е европейска оперативна програма. Това има връзка с европейската принадлежност на България като член на Европейския съюз. Така че ние, когато създавахме този проект, търсихме допълнителна помощ, за да може точно тези специфични дейности за докторантите да бъдат подпомогнати. Основно това е мобилността. И в рамките на проекта имаме над 150 планирани мобилности. Те дори могат да се окажат много повече, в зависимост от броя на дните и пребиваването, което е един значителен ресурс. Също така създаваме университетски курсове, в които докторантите могат да участват с докторанти от други докторантски програми, за да търсим междусекторно разглеждане на въпросите и интердисциплинарност. Имаме един важен пакет от дейности, който подпомага публикациите на докторантите, включително и публикации в международни издания. Много важно за нас е и създаването на общуването между самите докторанти. Искаме да създадем една общност между докторантите, защото взаимопомощта на това равнище е много важна.

Кой може да се възползва от Докторантския център на СУ? Само магистри, които са завършили СУ, или е възможно и специализанти от други университети?

В рамките на програмата бенефициентите прехвърлят границата на това, което е в самото наименование на програмата. Тук можем да имаме млади учени, които са асистенти, които не са докторанти, може да са млади докторанти, които са главни асистенти, които влизат в категорията млади учени. Можем да имаме изследователи, които са назначени в различни факултети или по различни проекти на СУ. Безспорно основни бенефициенти са всички онези категории, които работят и са такива в рамките на структурите на СУ. Това е така, защото самият Университет кандидатства и бенефициенти са неговите докторанти и млади учени. Но пък програмата е доста по-широка, защото включва и преподаватели, които не са на възрастта на млади учени. Защото ние отчитаме колко е важна ролята на научения ръководител за израстването на докторантите като независими изследователи.

Къде може да се получи повече информация за дейността и всички възможности, които предлага Центърът?

Имаме разработен специален сайт на Центъра, който може лесно да се намери на сайта на СУ – uni-sofia.bg – Докторантски център. В унисон със съвременното развитие вече повечето от кандидатстванията ни се извършват онлайн. Тези пък, които се интересуват от повече информация, могат да се абонират и да получават всяко ново съобщение на своя имейл. Докторантският център има и фейсбук страница, където пък получаваме много силна обратна връзка. Говорейки точно за информацията, тук е мястото да отбележа, че има още много неизползвани възможности. Например при тези над 150 мобилности, които сме планирали и гарантирали като възможност за всички докторанти, в момента имаме реализирани не повече от 30. Факт е, че обявената програма за кандидатстване е отскоро и има време, но тези възможности трябва да се използват и да се кандидатства на време. На сайта също са обявени докторантски курсове, които всеки един докторант в рамките на тригодишното си обучение трябва да премине. Те са изборни, макар и задължителни като бройка, но не са задължителни по тематика. И записването, и част от обучението в тези курсове се извършва дистанционно, защото все пак тези курсове изискват и самостоятелна работа на докторантите, което вероятно също ще ги облекчи.

Какво представлява терминът "открита наука"?

Науката не е затворена. Науката трябва да има достъп и всяко научно изследване трябва да бъде представено пред широка общественост – неговите цели, неговите резултати. Науката трябва е отворена и да има лесен обществен достъп до нея и нейните изследвания. Защото съвременната наука засяга вече много въпроси, които са важни за всеки един отделен гражданин. Науката непрекъснато се сблъсква с всевъзможни казуси, чието решение може да дойде със съвместно решаване на проблеми с активно гражданско участие. Трябва да има открита наука, защото в последните години забелязваме един спад на интереса към природните науки, към инженерните науки. А това са възлови полета за развитие на научното познание и технологиите днес. И тези, които в момента са в научната област, и най-вече докторантите, трябва да могат да представят по популярен и ясен начин това, което правят, и да го представят на следващите поколения – в училищата, фестивали на науката, нощи на музеите, въобще в среда, в която могат да привличат все повече и повече хора, да представят какво е интересното и интригуващото в научните изследвания, и така със своя собствен жар да „палят” други, които да идват след тях и да можем да гарантираме научния потенциал на нацията и на Университета в случая.

Интервюто взе Ясен Вакашински, Университетско радио Алма Матер
  
АЗ Буки, брой 1, 4-10.1.2018г.