С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/23/18

Лятно училище Big Data Summer School (BDSS’2018) - 8-15 юли 2018 - гр.Банкя

Имаме удоволствието да ви информираме, че Факултетът по математика и информатика на СУ и Докторантският център СУ „Св.Климент Охридски“ (ДокЦент) организират лятно училище за докторанти, млади учени и специализанти на тема “Big Data Summer School” (Big Data in natural, social and humanitarian sciences: scientific and technological challenges).

Цели:
Целта е в рамките на около 60 лекционни и семинарни занятия докторантите, младите изследователи и специалисти да се запознаят с научните тенденции и приложения в области, свързани с използване и обработка на големи обеми от данни. Те ще се запознаят с научни методи и софтуерни продукти за анализиране и прилагане на такива данни и ще получат информация относно най-добри практики в областта. Темите са насочени да подпомагат докторанти и изследователи от природни науки, социални и хуманитарни науки, компютърни науки и математика. Освен това темите са полезни и за компании, правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с приложения, свързани с обработка на голям обем от данни. Известни учени от няколко страни и преподаватели от Софийския университет ще представят своите виждания и демонстрират иновативни приложения. Програмата ще включва лекции, практически семинари и дискусии.

Работни езици: български и английски

Къде: гр. Банкя (България)

Кога: от 8 до 15 юли 2018г. (8 юли – ден за пристигане, 15 юли – ден за отпътуване)

Всеки участник в лятното (докторантско) училище получава сертификат, а докторантите и кредити, в зависимост от участието си: 6 кредита – за присъствие и участие; 10 кредита – за участие с презентация.

Кандидатстване:
Всеки желаещ да участва трябва да изпрати в срок до 30 април 2018г. на е-mail: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg необходимите документи за регистрация и кандидатстване.

До двадесет докторанта ще получат пълна стипендия, покриваща всички разходи (пътни, дневни и квартирни) за горепосочения период. Те заплащат единствено такса правоучастие в размер на 30 лв. (до 30 май 2018г.), включваща материали от обучението.

Подборът ще се извърши от Експертния съвет на Докторантския център. Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат уведомени до 10 май 2018г. Те заплащат такса правоучастие в размер на 30лв. до 30 май 2018г.

Всички останали одобрени за участие кандидати трябва сами да заплатят своите разходи (допуска се да бъдат финансирани от организацията, в която работят или учат).

Приемат се документи на докторанти и млади учени от всички специалности, като предимство имат работещи или учащи в СУ „Св. Климент Охридски“.

Такса за правоучастие:
Всеки одобрен участник трябва да заплати в срок до 30 май 2018г. такса правоучастие в размер на 300 лева, която покрива обучението, материалите и кафе паузите.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо за участие и посочен вид на стипендията (може да се кандидатства за двата вида стипендии, като един кандидат може да получи само една стипендия)

2. Копие от заповед за зачисляване за докторантура или от валиден трудов договор

3. СV; списък публикации

4. Анотация на темата (на български и на английски език), която ще бъде представена (не е задължително)

За информация:
ФМИ, кабинет 115, тел: 028161511, Дафинка Митева и Елица Пелтекова;

Краен срок за подаване на документи: 30 април 2018г. на е-mail: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg