С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

3/8/18

Докторантско лятно училище - 9-16 юни 2018 - Китен

Докторантски център „Св. Климент Охридски“, проект BG05M2OP001-2.009-0013 и Философски факултет на Софийския университет организират докторантско обучение от 9 до 16 юни 2018 г. в гр. Китен на тема Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки.

Цели:
В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни български и чуждестранни учени, докторантите ще се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции в различни научни области, както и да представят собствените си работни хипотези по темата във връзка с дисертационното си изследване. Програмата включва лекции, практически семинари и дискусии. Участниците ще получат сертификат и кредити за участието си: 10 кредита за участие в семинар с представяне на тема.

Работни езици: български и английски

Къде и кога: гр. Китен от 9 до 16 юни 2018 г.

Приемат се докторанти от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.
25 докторанта ще бъдат избрани за участие с поемане на всички разходи (пътни, дневни и квартирни); в разходите не е включена такса правоучастие.

Документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо за участие;
2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура;
3. СV; списък публикации;
4. Анотация на темата (на български и на английски език), която ще бъде представена.

Такса правоучастие:
Всеки одобрен участник трябва да заплати в срок до 30 май 2018 г. такса правоучастие в размер на 30 лв.(помощни и информационни материали, коктейл).

Информация, подаване на документи и срокове

За информация: phdsu@admin.uni-sofia.bg или на имейл cheresharova@phls.uni-sofia.bg, Ирена Черешарова, каб. 47, Ректорат

Краен срок за подаване на документи: 15 април 2018 г. онлайн на адрес phdsu@admin.uni-sofia.bg или cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Подборът ще се извърши от Експертния съвет на Докторантския център.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща до 30 април 2018 г.