С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/13/18

Лятно докторантско училище: Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки

От 9 до 16 юни в гр. Китен се провежда Лятно докторантско училище на тема „Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“ с подкрепата на проект № BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

В лятното докторантско училище участват 23 докторанта от Философски факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Факултет по педагогика, Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии и Геолого-географски факултет.
Част от програмата на училището са теми като Субект, обект, проект - история на понятията с лектор проф. Димитър Денков, Психологически изследвания с лектор проф. Владимир Хедрих (зам.-декан на Философския факултет в Университета в гр.Ниш, Сърбия), Дигиталната хуманитаристика: теоретични дебати и академични практики с лектор проф. Ренета Божанкова, Интердисциплинарни подходи в хуманитаристиката с лектор проф. Мадлен Данова и др.
В следобедните сесии докторантите са разделени в два панела за представяне и обсъждане на тези с модератори доц. Димитър Елчинов и гл.ас. Димитър Божков.