С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/12/18

Научна визита на докторанти от Факултета по педагогика в Университета "Ян Кохановски", гр.Келце, Полша


В периода от 4 до 8 юни 2018 г. бе проведена научна визита на четирима докторанти от Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ (Люба Димитрова, Десислава Петрова, Десислава Тодорова и Даниел Полихронов) съвместно с научния им ръководител проф. дпн Нели Иванова в Институт по образование към университета „Ян Кохановски“ в гр.Келце, Полша. Научната визита беше подпомогната от проект BG05M2OP001-2.009-0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на проведената мобилност докторантите участваха в обучителен семинар на тема "Обучението по роден език и литература в началното училище“ с лектор проф.дпн Нели Иванова.

По инициатива на докторантите и научния им ръководител бе организирана и проведена кръгла маса на тема „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците в началния етап на основната образователна степен през погледа на родителите и учителите им“. Бяха представени презентации от докторантите по темата на кръглата маса и се проведе дискусия с присъстващите домакини – преподаватели, докторанти, студенти от специалност Начална училищна педагогика с изучаване на английски език към университета в гр.Келце. Докторантите представиха обобщено анализа на данните от проведените от тях изследвания с родители и учители на ученици в началния етап на основната образователна степен в България и чужбина.

На докторантите от България бе предоставена възможност да осъществят контакти с преподаватели и докторанти от университета в гр.Келце, както и да ползват ресурсите на университетската библиотека.