С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/16/18

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018г. в гр.Банкя се проведе Лятно докторантско училище на тема „ Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от Докторантския център „Св. Климент Охридски“, проект №BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В лятното докторантско училище участваха 11 докторанта от Факултета по математика и информатика и Факултета по журналистика и масова комуникация.

Гост-лектори на докторантското училище бяха prof. Graham Kemp от Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, prof. Vasil Vasilev - Senior Lecturer in Computer Science and Managing Director of the Cybersecurity Research Centre - London Metropolitan University, доц.д-р Милена Добрева, ръководител на катедра “Библиотекознание и информатика“ в University College London, ст.н.с.д-р Преслав Наков, секция “Арабски езикови технологии“ на Катарски институт по компютърни изследвания, проф. Галя Ангелова и доц. Светла Бойчева от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН.

В поредица от формални и неформални разговори докторантите имаха възможност да почерпят от опита на преподавателите от Факултета по математика и информатика, да се обучават в курсове и семинари по Big Data, R, Python. 
Всеки докторант представи накратко своята теза пред останалите и сподели предизвикателствата, пред които е изправен.

В рамките на училището докторантите бяха запознати и с други интересни проекти, в които могат да участват.