С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/23/19

Информационна среща - финансиране от Фонд "Научни изследвания"

На 03.09.2019 г. от 11 ч. в зала №2 на Ректората ще се състои представяне на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год., провеждан от фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката. Екипът на отдел "Научна и проектна дейност" ще разясни основните параметри на конкурса.

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса можете да откриете на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/970.

Информация относно организацията при подаване на предложенията в СУ е налична на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/aktualno

Краен срок за кандидатстване по поканата на Фонда: 17 ч. на 26 септември 2019 г. в деловодството на ФНИ.