С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Често задавани въпроси

Въпрос №1: Допустимо ли е участието в проекта на докторанти, отчислени с право на защита?

Отговор: Съгласно становище, получено от Министерство на образованието и науката в качеството му на управляващ орган по Оперативната програма - "докторант, който е отчислен с право на защита, не притежава легалния статут на докторант и не може да се разглежда като част от целевата група докторанти, т.е. не може да участва в дейности за обучение на докторанти".

От друга страна, в повечето случаи докторантите, отчислени с право на защита, продължават да извършват научноизследователска и научно-образователна дейност в своето висше училище (или научна организация), т. е. те отговарят на изискванията за млад учен или преподавател. Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания: "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище или в научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й." Следователно, в зависимост от спецификата на конкретния проект, докторанти, които са отчислени с право на защита, може да продължат участието си в тези проектни дейности, които са насочени към младите учени или преподаватели."

***

Въпрос №2: Има ли ограничение в броя на заглавията, които може да бъдат посочени при заявката за литература?

Отговор: Не, няма ограничение в броя.

***

Въпрос №3: Има ли ограничение в стойността на заглавията при заявяването на литература?

Отговор: Не, няма ограничение за стойността.

***

Въпрос №4: Докторанти в продължение могат ли да кандидатстват за мобилност?

Отговор: Да, докторанти в продължение могат да кандидатстват за мобилност, тъй като запазват статута си. 

***

Въпрос №5: На какъв език трябва да са анотациите на докладите за научна конференция?

Отговор: За научната конференция се приемат текстове на български и на английски език. Чуждестранните докторанти и студенти могат да подадат заявка тук. За разяснения по организацията на конференцията може да се обърнете към нейния координатор, д-р Стойчо Стойчев (spstoychev@phls.uni-sofia.bg)