С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Открита наука


Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантски център „Св. Климент Охридски“

1. За какво може да се търси подкрепа?
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:
  • специализиран превод;
  • такси на издателството за публикуване на текста.

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:
  • до 1047 лв.

3. Кой може да кандидатства?
  • докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени; 
  • преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе групи.

4. Срокове и административна информация

Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно от 15.06.2019 г.

Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената „Методология“.

Документите се подават:

а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg

б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното време на служителя)

Необходими документи:
Формуляр за кандидатстване
Декларация
Автобиография