12/21/17

Покана за набиране на обучителни курсове

На вниманието на
щатните преподаватели
на Софийски Университет „Св. Климент Охрдиски“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет ІІ „Обучение“, Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (проект BG05M2OP001-2.09-0013) обявява покана за набиране на обучителни курсове при следните условия:
 • Заявка може да бъде подадена от преподаватели в Софийскияуниверситет на основен трудов договор;
 • Преподаватели, които не са хабилитирани, имат право да предложат практикум съгласно параметрите на настоящата покана;
 • Всеки преподавател може да заяви най-много 2 курса;
 • Целевата група на предложените курсове включва:
  • Докторанти;
  • Пост-докторанти;
  • Специализанти;
  • Преподаватели;
  • Студенти.
 • Курсовете, в които участват докторанти, ще им донесат 5 кредита;
 • Максималният хорариум е 30 лекционни часа;
 • Предвиденото възнаграждение е 23 лева на час с включени осигуровки;
 • В рамките на предвидения хорариум няма ограничение за формата на преподаване (лекции, упражнения, индивидуални консултации);
 • Правилата за допустимост по настоящата покана не налагат тематични ограничения, но предложените курсове не трябва дублират съществуващи. Екипът на проекта приветства интердисциплинарни курсове, отворени за повече от една специалност;
 • Курсовете следва да бъдат проведени и отчетени през летния семестър на учебната 2017/2018 година, както и през зимния семестър на учебната 2018/2019 година, но не по-късно от 01.12.2018г.
 • Предложените курсове следва бъдат гласувани на Факултетен съвет;
 • Те подлежат на одобрение от Експертния съвет на проекта;
 • За стартиране на утвърден курс е необходимо да се запишат най-малко 3-ма слушатели-докторанти, пост-докторанти, специализанти или преподаватели. Кворумът за студенти е съгласно действащите в Университета правила.

ВАЖНО!
Информацията следва да бъде подадена:
 1. съгласно приложената форма (моля, изтеглете и попълнете);
 2. в електронен вид на адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (до 30 януари 2018 г. вкл.);
 3. на хартиен носител в 1 екземпляр при г-жа Ирена Черешарова, сътрудник на проекта - каб.47, ет.3, Ректорат, Южно крило;
 4. заедно с предложението се подава и извлечение от решението на факултетния съвет за съответния курс.
Преподавателите, неспазили горепосочените срокове, няма да бъдат включвани на този етап в дейностите по проекта.

12/14/17

Практическо занятие - 14.12. - Логическа матрица

За целите на упражнението в курса "Академично предприемачество чрез ефективно използване на проектно финансиране" участниците могат да свалят образец на Логическа матрица от връзката долу:

12/11/17

Докторантският център с участие в международна научна конференция в Швеция

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се представи на международната научна конференция „Употреба на околната среда 2017 – мултидисциплинарни подходи към урбанизацията и уязвимостта“ в Университета на Йевле, Швеция, 03-05 декември 2017г.

Проф. д-р Лилия Райчева и нейната редовна докторантка от Факултета по журналистика и масова комуникация Надежда Митева участваха с доклад на тема „Употреба на медийната среда и информационните и комуникационните технологии – уязвимостта на възрастните хора и предизвикателствата пред тях“. Докладът обобщава данни от емпирично изследване на различията между поколенията като потребители на медийно съдържание, както и техните нагласи за справяне с явлението „фалшиви новини“, проведено и представено от Надежда Митева. 

Участието на Надежда Митева бе финансово подкрепено от Докторантски център "Св.Климент Охридски" по линия на работен пакет Мобилност.12/5/17

Специализирано обучение: Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране

С подкрепата на Докторантски център "Св. Климент Охридски" в периода 11-14 декември 2017 г. ще се проведе специализирано обучение на тема: „Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране“ (І) (Academic Entrepreneurship Through Efficient Use of EU Funding (І)).

Ще бъдат представени теми, свързани с програма „Еразъм+“: International credit mobility, Strategic partnerships, Joint master degrees и др. Предвидени са и практически занимания.

Обучители: Мирко Варано, Кристофер Фредриксон, Швеция

Работен език: английски

Подробно описание на обучителния модул ще откриете в приложената програма.

Участниците могат да бъдат различни в зависимост от интереса към конкретни теми от програмата.