С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/13/18

Лятно докторантско училище: Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки

От 9 до 16 юни в гр. Китен се провежда Лятно докторантско училище на тема „Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“ с подкрепата на проект № BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

В лятното докторантско училище участват 23 докторанта от Философски факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Факултет по педагогика, Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии и Геолого-географски факултет.
Част от програмата на училището са теми като Субект, обект, проект - история на понятията с лектор проф. Димитър Денков, Психологически изследвания с лектор проф. Владимир Хедрих (зам.-декан на Философския факултет в Университета в гр.Ниш, Сърбия), Дигиталната хуманитаристика: теоретични дебати и академични практики с лектор проф. Ренета Божанкова, Интердисциплинарни подходи в хуманитаристиката с лектор проф. Мадлен Данова и др.
В следобедните сесии докторантите са разделени в два панела за представяне и обсъждане на тези с модератори доц. Димитър Елчинов и гл.ас. Димитър Божков.

6/12/18

Научна визита на докторанти от Факултета по педагогика в Университета "Ян Кохановски", гр.Келце, Полша


В периода от 4 до 8 юни 2018 г. бе проведена научна визита на четирима докторанти от Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ (Люба Димитрова, Десислава Петрова, Десислава Тодорова и Даниел Полихронов) съвместно с научния им ръководител проф. дпн Нели Иванова в Институт по образование към университета „Ян Кохановски“ в гр.Келце, Полша. Научната визита беше подпомогната от проект BG05M2OP001-2.009-0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на проведената мобилност докторантите участваха в обучителен семинар на тема "Обучението по роден език и литература в началното училище“ с лектор проф.дпн Нели Иванова.

По инициатива на докторантите и научния им ръководител бе организирана и проведена кръгла маса на тема „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците в началния етап на основната образователна степен през погледа на родителите и учителите им“. Бяха представени презентации от докторантите по темата на кръглата маса и се проведе дискусия с присъстващите домакини – преподаватели, докторанти, студенти от специалност Начална училищна педагогика с изучаване на английски език към университета в гр.Келце. Докторантите представиха обобщено анализа на данните от проведените от тях изследвания с родители и учители на ученици в началния етап на основната образователна степен в България и чужбина.

На докторантите от България бе предоставена възможност да осъществят контакти с преподаватели и докторанти от университета в гр.Келце, както и да ползват ресурсите на университетската библиотека.

6/8/18

Изнесен съвместен семинар, организиран от ГГФ, ИФ и ФзФ: октомври 2018

Уважаеми колеги,

В периода 12-14 октомври 2018 г. ще се проведе изнесен обучителен семинар за докторанти, млади учени и студенти-магистри от Софийския университет "Св. Климент Охридски", организиран с подкрепата на Докторантския център.

Тема на събитието е "Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план". В семинара ще изнесат лекции представители на факултетите съорганизатори (Геолого-географски факултет, Исторически факултет и Физически факултет). Възможност за представяне ще имат и докторантите и младите учени. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в докторантския сборник, финансиран по проект "ДокЦент".

Участниците ще бъдат одобрени след предварителен подбор от организационния комитет.
Предварителни заявки за участие се подават в приложената форма или на адрес botnd@gea.uni-sofia.bg в срок до 10.09.2018.

6/5/18

Съобщение: нова електронна поща на Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данни (GDPR) и произтичащите от това промени, молим занапред да се свързвате с нас чрез служебната електронна поща на Докторантския център - phdsu@admin.uni-sofia.bg