С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/20/19

Научна визита на Факултета по педагогика в Университета в Клайпеда, Литва

В рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, група докторанти (Десислава Тодорова и Даниел Полихронов) и постдокторанти (асистент Йорданка Николова и главен асистент Даниела Рачева) на Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ под научното ръководство на проф. дпн Нели Иванова осъществиха научна визита във Факултета за социални науки и хуманитаристика към Университета в Клайпеда (Литва) в периода 6-11 май 2019г.


Същевременно докторантите и постдокторантите участваха в организираната от университета в Клайпеда Шеста международна научна седмица.


Бяха проведени срещи и разговори с Декана на Факултета по социални науки и хуманитаристика проф. Римантас Балсис, със зав.-катедра Айда Норвилиене и преподаватели от катедра Педагогика. На докторантите и асистентите беше предоставена възможност да ползват библиотеката към факултета. Създадоха се предпоставки за усъвършенстване научната подготовка на докторантите и постдокторантите (асистентите) от СУ „Св. Климент Охридски“.
Беше посетено училище, което е базова структура на университета в Клайпеда.
Бяха очертани перспективи за бъдещо научно сътрудничество и съвместни проекти.

5/15/19

Временна промяна при кандидатстването за пакет Мобилност

Уважаеми колеги,

Молим временно от 16 до 23 май да изпращате кандидатурите си за финансиране на мобилност в чужбина на следната електронна поща - phdsu@admin.uni-sofia.bg

4/16/19

Леандър Литов за "чаровните кварки"

Докторантски център "Св. Климент Охридски" представя:

Лекция на проф. дфзн Леандър Литов, 16 ноември 2018, изнесен обучителен семинар в гр. Троян.

3/29/19

Регионално лятно училище по приложна математика (3–11 юли 2019) Синая, Румъния

Представяме Ви възможност за участие в лятно училище по приложна математика, финансово подкрепено от Университетска агенция на Франкофонията (AUF), което ще се проведе в периода 3-11 юли 2019г. в гр.Синая, Румъния.

Повече информация за лятното училище може да откриете тук

Крайният срок за подаване на кандидатурите: 24 май 2019г. на адрес eema@fmi.unibuc.ro