За Докторантския център

Този блог бе създаден по проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“ (ДокЦент). Финансирането Оперативната програма приключи през летния семестър на учебната 2018/2019 г. и изпълнението на дейностите завърши.

Поради проявения интерес от страна на доскторанти, студенти и преподаватели, университетът реши да съхрани създадения информационен ресурс и да осигури устойчивост на някои от започнатите начинания.

Ето кратка информация за проекта, изпълняван в периода 2017-2019 г.:

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ е проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Договореният ресурс бе в размер на 768 293.24 лв. (85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране). Той осигуряваше подкрепа за докторантите и изследователите от Софийски университет в няколко направления:
  • Участия в конференции, летни школи и провеждане на научни визити (Работен пакет Мобилност);
  • Организиране на специализирани обучения за докторанти и преподаватели (Работен пакет „Обучение“);
  • Финансиране на публикации: превод на текстове и изработване на графики (Работен пакет „Открита наука);
  • Осигуряване на достъп до бази данни и научна литература (Работен пакет „Достъп). 
В резултат от изпълнението над 200 души получиха възможност за развитие на научния си потенциал през мобилност. Бяха създадени и изнесени повече от 70 специализирани курса в различни области на познанието. Осигурена бе литература и възможности за публикации.