С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/28/18

Обучение от Комисията за защита на личните данни

Във връзка със започналото прилагане на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), считано от 25 май 2018 г. до момента Комисията за защита на личните данни проведе серия от събития и срещи с администратори и заинтересовани лица, в които взеха участие множество представители на публичния и частния сектор. Поради засиления интерес от страна на администраторите на лични данни към новите правила и стандарти за защита на личните данни, които се прилагат след посочената дата, Комисията взе решение да разшири информационно-разяснителната си кампания. Целта на кампанията е да даде основни разяснения по философията на Общия регламент, основните му понятия, новите задължения на администраторите на лични данни, правата на субектите на данни, функциите на длъжностните лица по защита на данните и изискванията към тях.

Същевременно, поради ограничения си административен ресурс, Комисията ще съсредоточи усилията си в разяснителна кампания на секторен принцип.

Със съдействието на Академията на МВР, които предоставиха зала за провеждане на следващото събитие, част от информационно-разяснителна кампания, планираме то да бъде насочено към представители на академичните среди в Република България.

Датата на предстоящото мероприятие е 2 юли 2018 г., начален час от 9.00 ч и продължителност до 13.00 ч. Приложено изпращаме предварителната програма на форума. Място на провеждане: Аулата на Академията на МВР, гр. София, бул. Александър Малинов №1, етаж 2.

Предвид специфичната организация на достъп до сградата на Академията, желаещите участници следва да изпратят техните имена и институцията, която представляват, на електронна поща halaminov@cpdp.bg, не по-късно от 13.00 ч. на 29 юни 2018 г.

6/26/18

Кандидатстване за мобилност-летни отпуски

Уважаеми колеги,

Във връзка с периода на летните отпуски и ваканцията, моля обърнете внимание, че срокът за подаване на документи за кандидатстване за мобилност в чужбина е не по-малък от 60 работни дни преди датата на пътуване. За да избегнем административни затруднения, разчитаме на вашето разбиране.

6/13/18

Лятно докторантско училище: Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки

От 9 до 16 юни в гр. Китен се провежда Лятно докторантско училище на тема „Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“ с подкрепата на проект № BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

В лятното докторантско училище участват 23 докторанта от Философски факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Факултет по педагогика, Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии и Геолого-географски факултет.
Част от програмата на училището са теми като Субект, обект, проект - история на понятията с лектор проф. Димитър Денков, Психологически изследвания с лектор проф. Владимир Хедрих (зам.-декан на Философския факултет в Университета в гр.Ниш, Сърбия), Дигиталната хуманитаристика: теоретични дебати и академични практики с лектор проф. Ренета Божанкова, Интердисциплинарни подходи в хуманитаристиката с лектор проф. Мадлен Данова и др.
В следобедните сесии докторантите са разделени в два панела за представяне и обсъждане на тези с модератори доц. Димитър Елчинов и гл.ас. Димитър Божков.

6/12/18

Научна визита на докторанти от Факултета по педагогика в Университета "Ян Кохановски", гр.Келце, Полша


В периода от 4 до 8 юни 2018 г. бе проведена научна визита на четирима докторанти от Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ (Люба Димитрова, Десислава Петрова, Десислава Тодорова и Даниел Полихронов) съвместно с научния им ръководител проф. дпн Нели Иванова в Институт по образование към университета „Ян Кохановски“ в гр.Келце, Полша. Научната визита беше подпомогната от проект BG05M2OP001-2.009-0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на проведената мобилност докторантите участваха в обучителен семинар на тема "Обучението по роден език и литература в началното училище“ с лектор проф.дпн Нели Иванова.

По инициатива на докторантите и научния им ръководител бе организирана и проведена кръгла маса на тема „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците в началния етап на основната образователна степен през погледа на родителите и учителите им“. Бяха представени презентации от докторантите по темата на кръглата маса и се проведе дискусия с присъстващите домакини – преподаватели, докторанти, студенти от специалност Начална училищна педагогика с изучаване на английски език към университета в гр.Келце. Докторантите представиха обобщено анализа на данните от проведените от тях изследвания с родители и учители на ученици в началния етап на основната образователна степен в България и чужбина.

На докторантите от България бе предоставена възможност да осъществят контакти с преподаватели и докторанти от университета в гр.Келце, както и да ползват ресурсите на университетската библиотека.

6/8/18

Изнесен съвместен семинар, организиран от ГГФ, ИФ и ФзФ: октомври 2018

Уважаеми колеги,

В периода 12-14 октомври 2018 г. ще се проведе изнесен обучителен семинар за докторанти, млади учени и студенти-магистри от Софийския университет "Св. Климент Охридски", организиран с подкрепата на Докторантския център.

Тема на събитието е "Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план". В семинара ще изнесат лекции представители на факултетите съорганизатори (Геолого-географски факултет, Исторически факултет и Физически факултет). Възможност за представяне ще имат и докторантите и младите учени. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в докторантския сборник, финансиран по проект "ДокЦент".

Участниците ще бъдат одобрени след предварителен подбор от организационния комитет.
Предварителни заявки за участие се подават в приложената форма или на адрес botnd@gea.uni-sofia.bg в срок до 10.09.2018.

6/5/18

Съобщение: нова електронна поща на Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данни (GDPR) и произтичащите от това промени, молим занапред да се свързвате с нас чрез служебната електронна поща на Докторантския център - phdsu@admin.uni-sofia.bg

6/4/18

Обучителен семинар "Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение"От 31 май до 02 юни 2018г. в Университетски център „Бачиново“ (ЮЗУ "Неофит Рилски") беше проведен изнесен обучителен семинар „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение“ по линия на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“ (ДокЦент), организиран от три факултета на Софийския университет – Факултет по педагогика, Факултет по начална и предучилищна педагогика и Факултет по класически и нови филологии.


През първия ден от семинара докторантите слушаха лекции от преподаватели от Факултета по педагогика и Факултета по начална и предучилищна педагогика и участваха в дискусиите по тях. Проф.дпн Сийка Чавдарова – Костова представи световните и европейските тенденции в развитието на приобщаващото образование. Проф.дпн Нели Иванова говори за формирането на комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната степен на образование. Доц.дпн Милен Замфиров засегна теми, свързани със съвременните схващания и методи в приобщаващото образование при деца и ученици с увреждания. Доц.д-р Данаил Данов посвети лекцията си на медийната педагогика и дигитално-медийната грамотност. Участниците в семинара се включиха в дискусия по предложената проблематика.В края на деня г-жа Деяна Андонова – ръководител на сектор Докторанти в Университета, разясни някои от важните въпроси по отношение на процедурите на докторантурите и новите нормативни документи.През следващите два дни докторантите, разделени във фокус-групи, активно участваха в представянето на резултатите от дейностите по темите на дисертациите си и дискутираха различни проблеми по тях съвместно с преподавателите от трите факултета.