С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/28/19

Финал на конкурса "Моята теза в 180 секунди" - 31 май 2019

Антената на УАФ и Френският институт в България Ви канят на финала на конкурса "Моята теза в 180 секунди".

Финалът на конкурса ще се състои на 31 май от 10:00 часа в залата на Френския институт в София на площад Славейков №3. Петчленно жури от представители на академичните среди, бизнеса и културата ще определи победителите, като ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място. Победителят от националния финал ще представлява България на международния финал на конкурса в Дакар, Сенегал през месец септември. Публиката също ще може да гласува за участника, който я е впечатлил, като той ще бъде на свой ред отличен с награда, предоставена от партньорите на конкурса - Air France и Latécoère. 

Конкурсът има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти франкофони от български университети да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително, и атрактивно изложение на проблемите, по които работи. Презентациите се правят на френски език.

5/24/19

Води и общество – Интердисциплинарен обучителен семинар 17-19 май

По време на изнесеното обучение чухме доклади за реките, езерата, блатата изворните места, водопадите, моретата и океаните, дъждовете, градушките, наводненията и въобще всичко свързано с водата; тяхната роля в живота на човека и човешките общества в миналото и днес; Запознахме се водното биоразнообразие и пречистването на води както и  техническите достижения по отношение на водните пространства в България и по света.

Докторанти и преподаватели от Исторически, Геолого-географски и Билогически факултет представиха различни аспекти на своята работа, задаваха си въпроси, спориха и създадоха контакти помежду си. Участниците семинара се включиха и в нощта на музеите (18 май, 2019 г).

Лекторите:
 

 Слушателите:

 Нощта на музеите:
На вниманието на авторите, подготвящи текстове за платформата Early Birds

Уважаеми колеги,

Моля да публикувате материалите си в платформата Early Birds, модул 2,
на адрес https://su.b-smart.tech/ в срок до 01.06.2019г.

При възникнали трудности и въпроси можете да се обърнете към г-жа
Цветелина Димитрова.

Допълнителна информация ще откриете и в писмото до вас, изпратено от
фирмата-изпълнител на 22 април.

5/20/19

Научна визита на Факултета по педагогика в Университета в Клайпеда, Литва

В рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, група докторанти (Десислава Тодорова и Даниел Полихронов) и постдокторанти (асистент Йорданка Николова и главен асистент Даниела Рачева) на Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ под научното ръководство на проф. дпн Нели Иванова осъществиха научна визита във Факултета за социални науки и хуманитаристика към Университета в Клайпеда (Литва) в периода 6-11 май 2019г.


Същевременно докторантите и постдокторантите участваха в организираната от университета в Клайпеда Шеста международна научна седмица.


Бяха проведени срещи и разговори с Декана на Факултета по социални науки и хуманитаристика проф. Римантас Балсис, със зав.-катедра Айда Норвилиене и преподаватели от катедра Педагогика. На докторантите и асистентите беше предоставена възможност да ползват библиотеката към факултета. Създадоха се предпоставки за усъвършенстване научната подготовка на докторантите и постдокторантите (асистентите) от СУ „Св. Климент Охридски“.
Беше посетено училище, което е базова структура на университета в Клайпеда.
Бяха очертани перспективи за бъдещо научно сътрудничество и съвместни проекти.