11/22/17

Scientific Conference Organized by the Doctoral Centre

Within the framework of Work Package “Open Science” Doctoral Center “St Kliment Ohridski” launches the application procedure for a scientific conference which will take place in February 2018
The text presented by participants will be published in print. The participants will have access to additional specialized training for the preparation of the scientific publication.

Eligible participants: students, PhD Students, young researchers and teaching staff from Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Deadline for application: 20.12.2017

Candidates approved will be notified via e-mail by the 3th of January 2018.

Submit your application here: Application for Scientific Conference


11/9/17

Докторантска конференция - Февруари 2018 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие в научна конференция, която ще се проведе през месец февруари 2018 г. Представените текстове ще бъдат публикувани в печатен сборник. Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките на общ докторантски курс "Подготовка на научен текст за публикация".

Допустими кандидати: студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Крайният срок за подаване на заявките е 20.12.2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 3 януари 2018 г. по електронна поща.

Заявките за участие се подават съгласно приложената форма:

11/3/17

Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантския център

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ започва събирането на кандидатури за финансова подкрепа в рамките на работен пакет „Открита наука“.

1. За какво може да се търси подкрепа?
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:
  • специализиран превод;
  • такси на издателството за публикуване на текста.

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:
  • до 1047 лв.

3. Кой може да кандидатства?
  • докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени; 
  • преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе групи.

4. Срокове и административна информация

Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно от 30.09.2018 г.

Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената „Методология“.

Документите се подават:

а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg

б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното време на служителя).

Необходими документи: