7/16/18

Специализирано обучение "Използване на интерактивна дъска"

Уважаеми колеги,

На 18 септември 2018г. в Зала 018 на Факултета по математика и информатика ще бъде организирано специализирано обучение на тема "Използване на интерактивна дъска". Подробности за курса ще откриете в приложената програма.

Тъй като залата е с ограничен брой оборудвани места, моля да направите своите заявки за участие в приложената форма до 10.08.2018 г. вкл. на следния адрес: 

Одобрените за участие ще бъдат информирани по електронната поща, а програмата на събитието ще бъде обявена на страницата на Докторантския център.

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018г. в гр.Банкя се проведе Лятно докторантско училище на тема „ Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от Докторантския център „Св. Климент Охридски“, проект №BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В лятното докторантско училище участваха 11 докторанта от Факултета по математика и информатика и Факултета по журналистика и масова комуникация.

Гост-лектори на докторантското училище бяха prof. Graham Kemp от Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, prof. Vasil Vasilev - Senior Lecturer in Computer Science and Managing Director of the Cybersecurity Research Centre - London Metropolitan University, доц.д-р Милена Добрева, ръководител на катедра “Библиотекознание и информатика“ в University College London, ст.н.с.д-р Преслав Наков, секция “Арабски езикови технологии“ на Катарски институт по компютърни изследвания, проф. Галя Ангелова и доц. Светла Бойчева от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН.

В поредица от формални и неформални разговори докторантите имаха възможност да почерпят от опита на преподавателите от Факултета по математика и информатика, да се обучават в курсове и семинари по Big Data, R, Python. 
Всеки докторант представи накратко своята теза пред останалите и сподели предизвикателствата, пред които е изправен.

В рамките на училището докторантите бяха запознати и с други интересни проекти, в които могат да участват.

7/4/18

Възможност за стаж: UMCG Research BV

Уважаеми колеги, в приложения файл публикуваме обява за стаж в изследователската организация UMCG Research BV.

Крайната дата за кандидатстване е 15 юли 2018г.