С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/22/17

Покана за обучение - семинар за анализ на "големи данни"

Стопански факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организира от 10 до 14 юли 2017 г. в гр. Елена изследователско обучение - семинар за анализ на "големи данни" (big data).

6/21/17

Покана за конференция: Plural Diplomacies 25-26 October 2017

Уважаеми колеги, предлагаме на вашето внимание възможност за участие в международна конференция.

Colloque international/International Conference
Plural Diplomacies/Diplomaties plurielles
25-26 Oct. 2017 - Banska Bystrica (Slovakia)
Banská Bystrica (Slovakia)

Université Matej Bel, Banská Bystrica
Faculté des sciences politiques et des relations internationales
Europanova
Action pour une Europe politique
Nouvelle Université Bulgare
Laboratoire de recherche sur les politiques publiques
Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași
Centre for European Studies
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Institut Supérieur de Management – LAREQUOI
Chaire Jean Monnet ad personam « Identités et cultures en Europe »

Propositions de contributions / Proposal for papers
Langues du colloque
Communication: Anglais, Français
Contributions écrites: Anglais, Français

Les propositions de contributions (titre, résumé de la proposition – 150 mots –, 4 à 6 mots-clés, présentation personnelle de l’auteur ou des auteurs) sont à adresser avant le 25 septembre 2017, simultanément à Radovan Gura, radovan.gura@umb.sk & Gilles Rouet, gilles.rouet@uvsq.fr Les auteurs retenus devront adresser leur texte avant le 18 décembre 2017 (20 à 40 000 caractères). Une publication sera ensuite réalisée.

Conference languages
Presentation: English, French,
Contributions: English, French
The proposals for papers (title, summary of  the proposal – 150 words – 4-6 keywords,
personal presentation of authors) should be sent before September, 25th, 2017, to both Radovan Gura, radovan.gura@umb.sk & Gilles Rouet, gilles.rouet@uvsq.fr The selected papers should be sent before December 18th, 2017 (20 to 40,000 characters).
A publication will be then realised.

Повече информация ще откриете в приложения файл.

6/20/17

Покана за обучение по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри

На 28 юни 2017 г., от 12.30 до 17.00 часа, в конферентната зала на Информационния център на ЕС, ул. „Г.С. Раковски“ 124, гр. София ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.- Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“.

Поканата за участие е насочена към всички, които се подготвят да кандидатстват по тази схема.  Участниците трябва предварително да се запознаят с документите, публикувани на Портала на участниците за РП “Хоризонт 2020”.

Програма на обучението

Регистрация за участие – в срок до 25 юни 2017 г. на страницата на Министерство на образованието и науката.

Предварителни въпроси се приемат по ел. поща: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

6/9/17

Информационна среща - 21 юни 2017

На 21 април 2017 г. Софийският университет започна изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще продължи до 31.12.2018 г.

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета:
  • Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити;
  • Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове;
  • Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката;
  • Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.
Във връзка с това бихме искали да поканим представители на всички заинтересовани страни (студенти, докторанти и преподаватели) на кратка информационна среща за запознаване с възможностите по проекта.
Представянето ще се състои на 21 юни 2017 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Ректората. Координаторите ще дадат основни параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Science – достъп и възможности за публикуване в издания с Импакт фактор.

Можете да се регистрирате за новини от страницата на проекта или да харесате профила ни във фейсбук

Заповядайте!