Jun 9, 2017

Информационна среща - 21 юни 2017

На 21 април 2017 г. Софийският университет започна изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще продължи до 31.12.2018 г.

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета:
  • Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити;
  • Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове;
  • Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката;
  • Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.
Във връзка с това бихме искали да поканим представители на всички заинтересовани страни (студенти, докторанти и преподаватели) на кратка информационна среща за запознаване с възможностите по проекта.
Представянето ще се състои на 21 юни 2017 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Ректората. Координаторите ще дадат основни параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Science – достъп и възможности за публикуване в издания с Импакт фактор.

Можете да се регистрирате за новини от страницата на проекта или да харесате профила ни във фейсбук

Заповядайте!