С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/25/17

Покана за участие в конкурс за лого

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент) обявява конкурс за лого на Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Логото ще бъде използвано за блога на проекта (phdsu.blogspot.com), за бланки, презентации и други материали, свързани с публичността на проекта.

На победителя ще бъде изплатен хонорар за графично оформление на страницата на проекта (phdsu.blogspot.com).

Условия за участие в конкурса:

1. Допустими кандидати са докторантите и студентите от магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Идейните проекти (изображения) трябва да бъдат в някой от изброените формати: JPEG, GIF, PNG или TIFF, с размер на дългата страна не по-голям от 1024 px /не по-малък от 640 px/.

3. Всеки кандидат може да участва в конкурса с повече от един проект.

4. Кандидатури се приемат до 18 август 2017 г. на адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg. В заглавието на съобщението следва да се упомене: „Конкурс за лого“. На посочената електронна поща изпратете файл с изображението и заявление за участие в конкурса (виж приложения образец).

5. Заявленията се подписват дигитално или се изпращат сканирани с подпис на кандидата.

6. Получените проекти ще бъдат публикувани за открито гласуване на фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

То ще продължи до 1 септември 2017 г.

7. Окончателният победител ще бъде определен от жури в състава на екипа за управление на проекта между 3-те проекта, събрали най-много гласове.

Въпроси по конкурса могат да бъдат зададени на: gbelcheva@admin.uni-sofia.bg

Приложение:

7/7/17

Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“

Докторантски център „Св. Климент Охридски“, проект BG05M2OP001-2.009-0013 започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС).

Възможности

Проектът ще финансира три типа мобилности:
1) Участие в международни научни форуми, до 3 дни
2) Участие в летни школи в чужбина, до 8 дни
3) Краткосрочни научни визити, до 6 дни

Допустимост на кандидатурите

Допустимите кандидати включват:
· докторанти,
· постдокторанти,
· студенти,
· специализанти,
· млади учени и
· преподаватели.

Документи и процедури

Заявки за участие се подават съгласно детайлните условия в приложената към поканата методология и в утвърдените за целта образци от пакета с документи за кандидатстване. Документите се изпращат електронно на адрес: kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

Важно: Документите се попълват в приложените форми и се подават със сканирани подписи (подписани и сканирани).

Срокове

Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети. За нуждите на оценката и изготвянето на командировъчните заповеди кандидатите следва да подадат документите си до 60 работни дни преди датата на планираното пътуване.

Приложение – пакет с документи за кандидатстване

1. Планирани гарантирани бройки по факултети
2. Методология за подбор на кандидатите
3. Заявление за участие в конференция
4. Заявление за участие в лятна школа
5. Заявление за участие в научна визита
6. Декларация на кандидата
7. Образец на CV