Jul 25, 2017

Покана за участие в конкурс за лого

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент) обявява конкурс за лого на Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Логото ще бъде използвано за блога на проекта (phdsu.blogspot.com), за бланки, презентации и други материали, свързани с публичността на проекта.

На победителя ще бъде изплатен хонорар за графично оформление на страницата на проекта (phdsu.blogspot.com).

Условия за участие в конкурса:

1. Допустими кандидати са докторантите и студентите от магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Идейните проекти (изображения) трябва да бъдат в някой от изброените формати: JPEG, GIF, PNG или TIFF, с размер на дългата страна не по-голям от 1024 px /не по-малък от 640 px/.

3. Всеки кандидат може да участва в конкурса с повече от един проект.

4. Кандидатури се приемат до 18 август 2017 г. на адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg. В заглавието на съобщението следва да се упомене: „Конкурс за лого“. На посочената електронна поща изпратете файл с изображението и заявление за участие в конкурса (виж приложения образец).

5. Заявленията се подписват дигитално или се изпращат сканирани с подпис на кандидата.

6. Получените проекти ще бъдат публикувани за открито гласуване на фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

То ще продължи до 1 септември 2017 г.

7. Окончателният победител ще бъде определен от жури в състава на екипа за управление на проекта между 3-те проекта, събрали най-много гласове.

Въпроси по конкурса могат да бъдат зададени на: gbelcheva@admin.uni-sofia.bg

Приложение: