С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/24/18

Обща докторантска конференция "Млади изследователи"

На 21 февруари 2018г. в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе докторантската конференция „Млади изследователи“, организирана от Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (проект BG05M2OP001-2.009-0013), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Докторантската конференция бе открита в Аулата на Софийския университет от проф.д-р Мария Стойчева, ръководител на Докторантския център и функционален ректор по докторантско училище и международна дейност. На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф.дфн Анастас Герджиков, заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност чл.-кор.проф.дфзн Николай Витанов, деканът на Факултет по класически и нови филологии проф.д-р Мадлен Данова, докторанти, преподаватели и студенти на Софийския университет.

Проф. Мария Стойчева поздрави присъстващите участници и гости и акцентира върху целите на проекта: да покрие някои от дефицитите в докторантското обучение – интердисциплинарни контакти между различни области на науката, финансова подкрепа за научни визити в чужбина, провеждане на обучителни семинари, подкрепа за публикации и др.

Проф. Стойчева отбеляза, че една от задачите на докторантската конференция е да бъдат представени реалните постижения на младите изследователи, които са бъдещето на Софийския университет

Заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност проф. Николай Витанов запозна участниците на конференцията с научния принос и продукция на Софийския университет като отбеляза, че се наблюдава скок на публикациите и цитиранията, а цитирането е своеобразна форма на признание за всеки учен. Сред най-продуктивните български учени се нареждат представители от Софийския университет и Българската академия на науките. По отношение на проектната дейност проф. Витанов сподели, че научно-изследователският сектор е основно звено за регистриране на изследователската дейност. Проф. Николай Витанов изрази увереност, че присъстващите докторанти са попаднали на най-доброто място за правене на наука – Софийския университет, като им пожела да имат много енергия и желание и да станат следващата вълна от учени в десетте най-добри.

Конференцията продължи с две лекции, представящи модели на научно развитие. Първата академична лекция бе изнесена от доц.д-р Милен Богданов от Факултет по химия и фармация на тема „Зелена химия, иновативни технологии и йонни течности“. Събитието продължи с академична лекция на ректора на Алма матер проф.дфн Анастас Герджиков на тема „Развитие на идеята за доброто управление от Античността до днес“.

В следобедната сесия на конференцията бяха проведени 18 панела за изнасяне на докторантски доклади в различни научни области: Обучение по природни науки, Икономика и иновации, Политика, Пропаганда и комуникации, Метафизика и религия, Право и превенция на престъпността, Математика и ИТ, Биология, Литература, Езикознание, Методики за обучение и възпитание, Образователна политика и практики, Изследователски методи и практики, Оценка на образователни компетенции, Специална педагогика, Педагогическа работа, Pedagogy and Intercultural Education, Special Pedagogy and Speech Therapy. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Част от конференцията бяха и съпътстващи събития – стипендиантската програма „За жените в науката“ (Л’Ореал и ЮНЕСКО), „Стипендии за Франция“ (кампания 2018), както и възможностите за стипендия „Фулбрайт“.