12/21/17

Покана за набиране на обучителни курсове

На вниманието на
щатните преподаватели
на Софийски Университет „Св. Климент Охрдиски“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет ІІ „Обучение“, Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (проект BG05M2OP001-2.09-0013) обявява покана за набиране на обучителни курсове при следните условия:
 • Заявка може да бъде подадена от преподаватели в Софийскияуниверситет на основен трудов договор;
 • Преподаватели, които не са хабилитирани, имат право да предложат практикум съгласно параметрите на настоящата покана;
 • Всеки преподавател може да заяви най-много 2 курса;
 • Целевата група на предложените курсове включва:
  • Докторанти;
  • Пост-докторанти;
  • Специализанти;
  • Преподаватели;
  • Студенти.
 • Курсовете, в които участват докторанти, ще им донесат 5 кредита;
 • Максималният хорариум е 30 лекционни часа;
 • Предвиденото възнаграждение е 23 лева на час с включени осигуровки;
 • В рамките на предвидения хорариум няма ограничение за формата на преподаване (лекции, упражнения, индивидуални консултации);
 • Правилата за допустимост по настоящата покана не налагат тематични ограничения, но предложените курсове не трябва дублират съществуващи. Екипът на проекта приветства интердисциплинарни курсове, отворени за повече от една специалност;
 • Курсовете следва да бъдат проведени и отчетени през летния семестър на учебната 2017/2018 година, както и през зимния семестър на учебната 2018/2019 година, но не по-късно от 01.12.2018г.
 • Предложените курсове следва бъдат гласувани на Факултетен съвет;
 • Те подлежат на одобрение от Експертния съвет на проекта;
 • За стартиране на утвърден курс е необходимо да се запишат най-малко 3-ма слушатели-докторанти, пост-докторанти, специализанти или преподаватели. Кворумът за студенти е съгласно действащите в Университета правила.

ВАЖНО!
Информацията следва да бъде подадена:
 1. съгласно приложената форма (моля, изтеглете и попълнете);
 2. в електронен вид на адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (до 30 януари 2018 г. вкл.);
 3. на хартиен носител в 1 екземпляр при г-жа Ирена Черешарова, сътрудник на проекта - каб.47, ет.3, Ректорат, Южно крило;
 4. заедно с предложението се подава и извлечение от решението на факултетния съвет за съответния курс.
Преподавателите, неспазили горепосочените срокове, няма да бъдат включвани на този етап в дейностите по проекта.

12/14/17

Практическо занятие - 14.12. - Логическа матрица

За целите на упражнението в курса "Академично предприемачество чрез ефективно използване на проектно финансиране" участниците могат да свалят образец на Логическа матрица от връзката долу:

12/11/17

Докторантският център с участие в международна научна конференция в Швеция

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се представи на международната научна конференция „Употреба на околната среда 2017 – мултидисциплинарни подходи към урбанизацията и уязвимостта“ в Университета на Йевле, Швеция, 03-05 декември 2017г.

Проф. д-р Лилия Райчева и нейната редовна докторантка от Факултета по журналистика и масова комуникация Надежда Митева участваха с доклад на тема „Употреба на медийната среда и информационните и комуникационните технологии – уязвимостта на възрастните хора и предизвикателствата пред тях“. Докладът обобщава данни от емпирично изследване на различията между поколенията като потребители на медийно съдържание, както и техните нагласи за справяне с явлението „фалшиви новини“, проведено и представено от Надежда Митева. 

Участието на Надежда Митева бе финансово подкрепено от Докторантски център "Св.Климент Охридски" по линия на работен пакет Мобилност.12/5/17

Специализирано обучение: Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране

С подкрепата на Докторантски център "Св. Климент Охридски" в периода 11-14 декември 2017 г. ще се проведе специализирано обучение на тема: „Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране“ (І) (Academic Entrepreneurship Through Efficient Use of EU Funding (І)).

Ще бъдат представени теми, свързани с програма „Еразъм+“: International credit mobility, Strategic partnerships, Joint master degrees и др. Предвидени са и практически занимания.

Обучители: Мирко Варано, Кристофер Фредриксон, Швеция

Работен език: английски

Подробно описание на обучителния модул ще откриете в приложената програма.

Участниците могат да бъдат различни в зависимост от интереса към конкретни теми от програмата.

11/22/17

Scientific Conference Organized by the Doctoral Centre

Within the framework of Work Package “Open Science” Doctoral Center “St Kliment Ohridski” launches the application procedure for a scientific conference which will take place in February 2018
The text presented by participants will be published in print. The participants will have access to additional specialized training for the preparation of the scientific publication.

Eligible participants: students, PhD Students, young researchers and teaching staff from Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Deadline for application: 20.12.2017

Candidates approved will be notified via e-mail by the 3th of January 2018.

Submit your application here: Application for Scientific Conference


11/9/17

Докторантска конференция - Февруари 2018 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие в научна конференция, която ще се проведе през месец февруари 2018 г. Представените текстове ще бъдат публикувани в печатен сборник. Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките на общ докторантски курс "Подготовка на научен текст за публикация".

Допустими кандидати: студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Крайният срок за подаване на заявките е 20.12.2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 3 януари 2018 г. по електронна поща.

Заявките за участие се подават съгласно приложената форма:

11/3/17

Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантския център

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ започва събирането на кандидатури за финансова подкрепа в рамките на работен пакет „Открита наука“.

1. За какво може да се търси подкрепа?
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:
 • специализиран превод;
 • такси на издателството за публикуване на текста.

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:
 • до 1047 лв.

3. Кой може да кандидатства?
 • докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени; 
 • преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе групи.

4. Срокове и административна информация

Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно от 30.09.2018 г.

Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената „Методология“.

Документите се подават:

а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg

б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното време на служителя).

Необходими документи:

10/23/17

Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Хоризонт 2020

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE) от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.
Онлайн регистрация на адрес:

10/20/17

Списък с книги за закупуване

Уважаеми колеги,

Заглавията, събрани от вашите заявки в рамките на работен пакет "Достъп", бяха обработени от служителите на Университетска библиотека. Пълният списък получи одобрението на експертния съвет към проекта. Внего не бяха включени единствено заглавия преди 2000 г., които подлежат на антикварно набавяне.

Утвърдените заглавия можете да прегледате тук:

Допълнително ще публикуваме информация, когато книгите бъдат доставени и станат налични в библиотеките на СУ.

10/13/17

Покана: Младежка научна конференция "Климентови дни"

На 16 и 17 ноември 2017г. Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организира традиционна Младежка научна конференция "Климентови дни".

В рамките на конференцията на 17.11.2017г. ще се проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Желаещите да вземат участие следва да го заявят предварително на достъпна форма в сайта на конференцията.

Крайният срок за регистрация е 20.10.2017 г.

Работна среща: възможности за пътуване чрез Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет VІ „Мобилност“, екипът на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ организира работна среща, посветена на възможностите и условията за финансиране на академична мобилност със средствата, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Ще бъдат разгледани финансови въпроси, свързани с командироването и отчитането. Ще бъде представена допълнителна информация по казуси, възникнали в първите месеци от изпълнението на дейността.

Срещата ще се проведе на 18.Х.2017 г. (сряда) в 65 аудитория на Ректората от 17:30 до 19:00 ч.

Ще се радваме да се срещнем със студенти, докторанти, преподаватели и изследователи на Университета, които биха искали да се възползват от средствата на Докторантския център.

Кариера за нова ера

На 18 октомври 2017 (сряда) от 9:30 ч. до 17:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе събитието „КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА“.
То се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия.

Участниците ще имат възможност да:
- посетят полезни обучителни семинари (всеки участвал в обучителните семинари ще получи Certificate of Attendance);
- научат за европейската мрежа EURAXESS;
- срещнат водещи компании, както и агенции за човешки ресурси.

За повече информация вижте:
- официалната покана
- програмата и
- страницата на събитието във фейсбук

9/5/17

Приключи събирането на заявки за литература

Приключи срокът за събиране на заявки за литература. Постъпили след крайната дата - 04.09.2017 г. - няма да бъдат разглеждани. За обобщения списък, който ще бъде поръчан по реда на ЗОП, ще бъдете информирани допълнително на сайта на проекта.

8/31/17

Обучение за преподаватели: Модул "Научноизследователска етика"

На 27 септември 2017г. от 9 до 13 часа в Конферентната зала на Ректората ще се проведе обучение за преподаватели - модул "Научноизследователска етика".

Лектори:
доц. д-р Валентина Кънева (ФФ), Председател на Етичната комисия на СУ
ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова (ФМИ), член на Етичната комисия на СУ

ПРОГРАМА 

9.00 - 9.15 - регистрация на участниците

9.15 - 11.00 - доц. д-р Валентина Кънева
 • Етика в научното изследване. Роля на етичните принципи и правила в областта на научното изследване. Професионализъм и изследователски интегритет.
 • Нарушения на принципите на научноизследователската етика. Насърчаване на добри практики в научните изследвания. Етични кодекси. Институционални политики. 

11.00 - 11.30 - кафе пауза

11.30 - 13.00 - ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова
 • Плагиатство. Избягване на плагиатството. 
 • Авторство и съавторство. Проблемното авторство. Критерии за авторство и съавторство. Peer review при публикуване в списания. 

Заповядайте!

8/19/17

Удължаване на конкурса за лого

Удължаваме срока за подаване на проекти за лого на Докторантски център "Св. Климент Охридски". 

Условията на конкурса остават непроменени.

Предложенията Ви очакваме на и-мейл адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg до 15 септември 2017 година

Получените изображения се публикуват за гласуване във ФБ страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

8/4/17

Стартира събирането на заявки за научна литература

Започва събирането на заявки за литература в рамките на работен пакет „Достъп“ . Те могат да бъдат изпращани от докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Подаването се извършва чрез приложената „Заявка за литература“. Тя трябва да бъде изпратена на phdunisofia[at]gmail.com с тема на съобщението „Заявка за литература“. Заявления, които не са подадени съгласно формата, няма да бъдат разглеждани.

Преди да посочите заглавие, моля проверете дали то не е налично в библиотеката на Университета. 

Крайният срок изпращане  е до 04.09.2017 г. включителноПоради ограничения, свързани с външни за проекта нормативни изисквания, заявки, подадени след посочения срок, няма да бъдат включени в общия списък за закупуване.

Постъпилите заявки ще бъдат проверени и обработени в Университетска библиотека. Окончателният списък на заглавията подлежи на съгласуване с експертния съвет на проекта. След доставката на книгите ще публикуваме своевременно съобщения за тяхната наличност и възможностите да бъдат ползвани.

8/2/17

Стартира работен пакет "Обучение"

Уважаеми докторанти,

Стартира дейност "Обучение" към проект Докторантски център"Св. Климент Охридски". Тази дейност предлага възможност за избор на курсове, списък на които може да видите тук. В него са включени курсове, които са гласувани от Факултетните съвети на съответните факултети, и ще бъде допълван с още предложения за вас. Курсовете носят по 5 кредита към вашите докторантски дейности.

За зимен семестър на учебната 2017/2018 година Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти:
 • Разклоняващи се процеси и приложения
 • Академично писане – дисертация по средновековна българска история
 • Теория и практика на официалната и неофициалната дипломация в историята и практиката на международните отношения на ХХ – ХХI в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Икономика и политика в историята на България и света през ХХ в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Методология на теренните научни изследвания по етнология
 • Институционално устройство и развитие на Третата българска държава
 • Основи на науката за анализ на данни (Basics of Data Science)
 • Моделиране на данни с SPSS/PSPP
 • Световни стандарти за дисертационния проект
 • Информационно осигуряване на научните изследвания
 • Усъвършенстване на умения за академична комуникация. Ефективно участие в научни форуми и академични презентации
 • Инструменти за научно цитиране
 • Етика на научното изследване
 • Произход и еволюция на символното поведение на човека
 • Приложна лингвистика
 • Българска литература на 21 век
 • Изворите в електронната среда на историци и филолози
 • Основни педагогически понятия
 • Качествен подход в педагогическите изследвания – същност, варианти на приложение, методи
 • Автобиографично интервю, автобиографичен разказ и наративен анализ в научните изследвания в областта на социалната работа
 • Дигитална култура и образование
 • Образование и фамилни интеракции
 • Специално образование – сравнителен преглед
 • Inclusive education of students with special educational needs (SEN)
 • Технологии за подготовка и защита на дисертационно изследване в област на висшето образование "Педагогически науки"
 • Критичен анализ и подходи за избор на научно-изследователски проблем в професионално направление "Педагогика"
 • Съвременни европейски модели на предучилищно образование (на български език)
 • Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование (на английски език)
Записването за курсове става през системата Мудъл, където е създадена специална категория за проекта под името "Докторантско училище".

Ако изпитвате затруднения как да се запишете за конкретен курс, моля разгледайте инструкцията за записване на докторантски курс.