2/24/18

Обща докторантска конференция "Млади изследователи"

На 21 февруари 2018г. в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе докторантската конференция „Млади изследователи“, организирана от Докторантски център „Св. Климент Охридски“ (проект BG05M2OP001-2.009-0013), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Докторантската конференция бе открита в Аулата на Софийския университет от проф.д-р Мария Стойчева, ръководител на Докторантския център и функционален ректор по докторантско училище и международна дейност. На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф.дфн Анастас Герджиков, заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност чл.-кор.проф.дфзн Николай Витанов, деканът на Факултет по класически и нови филологии проф.д-р Мадлен Данова, докторанти, преподаватели и студенти на Софийския университет.

Проф. Мария Стойчева поздрави присъстващите участници и гости и акцентира върху целите на проекта: да покрие някои от дефицитите в докторантското обучение – интердисциплинарни контакти между различни области на науката, финансова подкрепа за научни визити в чужбина, провеждане на обучителни семинари, подкрепа за публикации и др.

Проф. Стойчева отбеляза, че една от задачите на докторантската конференция е да бъдат представени реалните постижения на младите изследователи, които са бъдещето на Софийския университет

Заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност проф. Николай Витанов запозна участниците на конференцията с научния принос и продукция на Софийския университет като отбеляза, че се наблюдава скок на публикациите и цитиранията, а цитирането е своеобразна форма на признание за всеки учен. Сред най-продуктивните български учени се нареждат представители от Софийския университет и Българската академия на науките. По отношение на проектната дейност проф. Витанов сподели, че научно-изследователският сектор е основно звено за регистриране на изследователската дейност. Проф. Николай Витанов изрази увереност, че присъстващите докторанти са попаднали на най-доброто място за правене на наука – Софийския университет, като им пожела да имат много енергия и желание и да станат следващата вълна от учени в десетте най-добри.

Конференцията продължи с две лекции, представящи модели на научно развитие. Първата академична лекция бе изнесена от доц.д-р Милен Богданов от Факултет по химия и фармация на тема „Зелена химия, иновативни технологии и йонни течности“. Събитието продължи с академична лекция на ректора на Алма матер проф.дфн Анастас Герджиков на тема „Развитие на идеята за доброто управление от Античността до днес“.

В следобедната сесия на конференцията бяха проведени 18 панела за изнасяне на докторантски доклади в различни научни области: Обучение по природни науки, Икономика и иновации, Политика, Пропаганда и комуникации, Метафизика и религия, Право и превенция на престъпността, Математика и ИТ, Биология, Литература, Езикознание, Методики за обучение и възпитание, Образователна политика и практики, Изследователски методи и практики, Оценка на образователни компетенции, Специална педагогика, Педагогическа работа, Pedagogy and Intercultural Education, Special Pedagogy and Speech Therapy. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Част от конференцията бяха и съпътстващи събития – стипендиантската програма „За жените в науката“ (Л’Ореал и ЮНЕСКО), „Стипендии за Франция“ (кампания 2018), както и възможностите за стипендия „Фулбрайт“.


2/23/18

Summer School on “Big Data” (BDSS’2018) - 8-15 July 2018 - Bankya

We are pleased to announce that FMI and Doctoral Cente of Sofia University “St. Kliment Ohridski” (DocCent), organize the Summer School for PhD students, young researchers and scientists on “Big Data Summer School” (Big Data in natural, social and humanitarian sciences: scientific and technological challenges).

Аims:
The aim is in the time span of arround 60 lectures and seminars PHD students, young researches and specialists in the field to get information about the latest innovations in the field of Big Data. Participants will learn more about how to work and analyze big sets of data and they will get to know more about the naturally arising problems and their solutions.

The target audience is PHD students and young researchers in the fields of Natural, Social, Humanitarian and Computer sciences, as well as Mathematics. The summer school will also be helpful for companies and some organizations, working with big data sets.

Famous scientists from different countries and lectures from Sofia University will share their thoughts and experiences working in this field. Aside from theoretical lectures, there will also be practically orientated seminars and discussions.

Languages: Bulgarian and English

Where and When: in Bankya from Sunday, July 8 to Sunday, July 15, 2018
Arriving date -> 8 July 2018
Departure date -> 15 July 2018

All participants will receive certificates for achievements, and PhD students will receive credits depending on their involvement with the course
6 credits -> attendance
10 credits -> attendance with presentation

Participants:
Each eligible person willing to participate in the summer school, should send their documents (see section about documents later on) till 30th of April to the summer school email address: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg.

Till 20 PhD students will get full scholarships covering all their expenses: transportation, accomodation and meals. They should pay only their participation fee: 30 BG Leva (till 30th of May 2018 г.), covering all expenses related to education.

The choice of funded PhD students will be done by the project expert council. All chosen canditates will be informed till 10th of May 2018. They shoyld pay participation fee of 30 BG Leva till 30th of May 2018.

All other eligible participants will be also informed and should pay by themselves their expenses – living, hotel, etc.(they may be financed by external organisation or from the organisation in which they work or study) 

All young scientists and PhD studenrs are eligible, with priority given to people from all specialties working or studying at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Participation fee:
Each eligible participant approved for the summer school should pay till 30th of May 2018 a participation fee of 300 BG Leva, covering education, materials and coffee breaks.

Required documents:

1) Motivational letter and indication for which of the scholarships you are applying
(you can apply for both of them, however you can not be given both at the same time);
2) Certificate that shows you are a PhD student or working contract (what is applicable);
3) CV; list of publications;
4) Title and abstract of the project to be presented (both in Bulgarian and English) - if applicable.

Further Information:

FMI, office 115, tel: 028161511, Dafinka Miteva and Elitsa Peltekova

Deadline: 30 April 2018

e-mail: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg

Лятно училище Big Data Summer School (BDSS’2018) - 8-15 юли 2018 - гр.Банкя

Имаме удоволствието да ви информираме, че Факултетът по математика и информатика на СУ и Докторантският център СУ „Св.Климент Охридски“ (ДокЦент) организират лятно училище за докторанти, млади учени и специализанти на тема “Big Data Summer School” (Big Data in natural, social and humanitarian sciences: scientific and technological challenges).

Цели:
Целта е в рамките на около 60 лекционни и семинарни занятия докторантите, младите изследователи и специалисти да се запознаят с научните тенденции и приложения в области, свързани с използване и обработка на големи обеми от данни. Те ще се запознаят с научни методи и софтуерни продукти за анализиране и прилагане на такива данни и ще получат информация относно най-добри практики в областта. Темите са насочени да подпомагат докторанти и изследователи от природни науки, социални и хуманитарни науки, компютърни науки и математика. Освен това темите са полезни и за компании, правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с приложения, свързани с обработка на голям обем от данни. Известни учени от няколко страни и преподаватели от Софийския университет ще представят своите виждания и демонстрират иновативни приложения. Програмата ще включва лекции, практически семинари и дискусии.

Работни езици: български и английски

Къде: гр. Банкя (България)

Кога: от 8 до 15 юли 2018г. (8 юли – ден за пристигане, 15 юли – ден за отпътуване)

Всеки участник в лятното (докторантско) училище получава сертификат, а докторантите и кредити, в зависимост от участието си: 6 кредита – за присъствие и участие; 10 кредита – за участие с презентация.

Кандидатстване:
Всеки желаещ да участва трябва да изпрати в срок до 30 април 2018г. на е-mail: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg необходимите документи за регистрация и кандидатстване.

До двадесет докторанта ще получат пълна стипендия, покриваща всички разходи (пътни, дневни и квартирни) за горепосочения период. Те заплащат единствено такса правоучастие в размер на 30 лв. (до 30 май 2018г.), включваща материали от обучението.

Подборът ще се извърши от Експертния съвет на Докторантския център. Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат уведомени до 10 май 2018г. Те заплащат такса правоучастие в размер на 30лв. до 30 май 2018г.

Всички останали одобрени за участие кандидати трябва сами да заплатят своите разходи (допуска се да бъдат финансирани от организацията, в която работят или учат).

Приемат се документи на докторанти и млади учени от всички специалности, като предимство имат работещи или учащи в СУ „Св. Климент Охридски“.

Такса за правоучастие:
Всеки одобрен участник трябва да заплати в срок до 30 май 2018г. такса правоучастие в размер на 300 лева, която покрива обучението, материалите и кафе паузите.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо за участие и посочен вид на стипендията (може да се кандидатства за двата вида стипендии, като един кандидат може да получи само една стипендия)

2. Копие от заповед за зачисляване за докторантура или от валиден трудов договор

3. СV; списък публикации

4. Анотация на темата (на български и на английски език), която ще бъде представена (не е задължително)

За информация:
ФМИ, кабинет 115, тел: 028161511, Дафинка Митева и Елица Пелтекова;

Краен срок за подаване на документи: 30 април 2018г. на е-mail: BDSS2018@fmi.uni-sofia.bg


2/20/18

Webinar: бази на ProQuest - ProQuest Central и ProQuest Dissertation and Theses

Уважаеми колеги,

Обучението за двете нови бази на ProQuest – ProQuest Central и ProQuest Dissertation and Theses Global ще се проведе на 09.03.2018г. от 13,00ч. под формата на Webinar на английски език. Допълнително ще публикуваме инструкции за софтуера, с който ще се осъществи уебинара.

Инструкция за включване в обучението - WebEx

2/19/18

Обучителни курсове - летен семестър 2017/2018 година

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание обновения списък с обучителни курсове, които предстои да се проведат в рамките на летния семестър на учебната 2017/2018 година - списък на курсовете.

Записването на курсовете става през системата за електронна обучение Мудъл.

Допълнително ще качваме информация за провеждането на курсове, за които не е уточнено.

2/17/18

ПРОГРАМА на Обща докторантска конференция "Млади изследователи" - 21.02.2018

Уважаеми колеги,

На 21 февруари от 10:00 ч. в Аулата на Софийския университет ще се състои официалното откриване на конференцията, организирана от Докторантски център "Св. Климент Охридски". Денят ще започне с лекции на доц.д-р Милен Богданов и проф.дфн Анастас Герджиков.

В 13:00 ч. стартират панелите с представяне на докладите на участниците.


Важно: Регистрацията на участниците е задължителна. Започва в 9:30 ч. в Аулата.

2/16/18

Покана за обучение с базата Alexander Street - Academic Video Online: Premium

На 27 февруари 2018г. от 11,00ч. в библиотека "Филологии" (Ректорат, Централно крило, ет.5) Красимира Ангелова - представител на ProQuest, ще проведе обучение за работа с базата Alexander Street - Academic Video Online: Premium

Платформата е базирана на най-модерни технологии и предлага съчетание между видео, аудио и текст и включва над 62 000 образователни аудио-визуални материали.

Възможности за конференции: International Scientific Events 2018 Bulgaria

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание възможностите за участие в конференциите, част от International Scientific Events 2018 Bulgaria.
За повече информация: https://www.sciencebg.net/bg/2/12/18

Приключи допълнителното заявяване на книги

Колеги, напомняме, че крайният срок за допълнително подаване на заявки на книги приключи на 9 февруари 2018г. 
Постъпили заявки след 9.02.2018г. няма да се обработват.