С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/2/17

Стартира работен пакет "Обучение"

Уважаеми докторанти,

Стартира дейност "Обучение" към проект Докторантски център"Св. Климент Охридски". Тази дейност предлага възможност за избор на курсове, списък на които може да видите тук. В него са включени курсове, които са гласувани от Факултетните съвети на съответните факултети, и ще бъде допълван с още предложения за вас. Курсовете носят по 5 кредита към вашите докторантски дейности.

За зимен семестър на учебната 2017/2018 година Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти:
 • Разклоняващи се процеси и приложения
 • Академично писане – дисертация по средновековна българска история
 • Теория и практика на официалната и неофициалната дипломация в историята и практиката на международните отношения на ХХ – ХХI в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Икономика и политика в историята на България и света през ХХ в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Методология на теренните научни изследвания по етнология
 • Институционално устройство и развитие на Третата българска държава
 • Основи на науката за анализ на данни (Basics of Data Science)
 • Моделиране на данни с SPSS/PSPP
 • Световни стандарти за дисертационния проект
 • Информационно осигуряване на научните изследвания
 • Усъвършенстване на умения за академична комуникация. Ефективно участие в научни форуми и академични презентации
 • Инструменти за научно цитиране
 • Етика на научното изследване
 • Произход и еволюция на символното поведение на човека
 • Приложна лингвистика
 • Българска литература на 21 век
 • Изворите в електронната среда на историци и филолози
 • Основни педагогически понятия
 • Качествен подход в педагогическите изследвания – същност, варианти на приложение, методи
 • Автобиографично интервю, автобиографичен разказ и наративен анализ в научните изследвания в областта на социалната работа
 • Дигитална култура и образование
 • Образование и фамилни интеракции
 • Специално образование – сравнителен преглед
 • Inclusive education of students with special educational needs (SEN)
 • Технологии за подготовка и защита на дисертационно изследване в област на висшето образование "Педагогически науки"
 • Критичен анализ и подходи за избор на научно-изследователски проблем в професионално направление "Педагогика"
 • Съвременни европейски модели на предучилищно образование (на български език)
 • Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование (на английски език)
Записването за курсове става през системата Мудъл, където е създадена специална категория за проекта под името "Докторантско училище".

Ако изпитвате затруднения как да се запишете за конкретен курс, моля разгледайте инструкцията за записване на докторантски курс.